Top

DRAGAN BIBIN

  |  DRAGAN BIBIN

„UNDER (DE)CONSTRUCTION“

SELF-PROTECTION

VELIKI POTOP

SPLAV MEDUZE (EURO PALETA)

WORKING CLASS ARTIST

KUGA

UNFINISHED #10

KTITORSKO PRAVO

KTITOR JE GO

POSLEDNJI ČOVEK

SOTER

DRAGAN BIBIN

Dragan Bibin (1984. Zrenjanin) diplomirao 2008. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je završio i postdiplomske studije. Od 2012. godine radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Bavi se slikarstvom, grafičkim dizajnom i ilustracijom. Autor kroz cikluse slika istražuje kompleksan odnos kako pojedinca tako i društva prema radu, produktivnosti i postignuću. Posle serije „Unfinished” (2017) u kojoj prepliće religijske motive askeze, kajanja i žrtve sa prizorima radnika na gradilištima, slede slike posvećene reinterpretaciji Velikog potopa nastale iz njegovog interesovanja za teoriju romantičarskog filozofa i kritičara Džona Raskina o sublimnom u Tarnerovom delu, gde analizira katarzu koju čovek doživljava suočen sa silama prirode. Uz motive Velikog potopa i Vavilonske kule, Draganova platna su takođe ispunjena balkanskim istorijskim i kulturnim referencama: vizantijskom ikonografijom, crvenim blokovima, zaštitnim šlemovima, radničkim rukavicama… čitavim vizuelnim leksikonom koji je prisutan u okolini njegovog novosadskog ateljea. Poslednja serija „The Ktitor is naked” (2021) obrađuje temu srama i ranjivosti ogoljenog tela, odnosno karaktera u kontekstu lične i generacijske zaostavštine. Dragan Bibin sarađuje sa Laufer galerijom, koja ga uspešno predstavlja od 2015. godine. Pored izložbi u zemlji i inostranstvu, Draganove slike se nalaze u brojnim kolekcijama, između ostalih i u prestižnoj kolekciji Ulija Siga. Jedan je od ilustratora knjiga o srpskoj mitologiji u izdanju Orfelin izdavaštva. Autor je brojnih korica za izdavačku kuću Čarobna knjiga. Dobitnik više nagrada i priznanja.

 

https://www.draganbibin.com

Rekli su

Poetry is the queen of arts because it is the only art form that cannot be accurately translated, and yet is absolutely universal. Visual arts, on the other hand, are easily palatable for anyone outside of the culture where it was created. The same goes for music, dance, or even literature when it is well translated. But poetry is created within, by, and for the particular. Therefore poetry is rapidly being transcribed into pop songs, which offer the universality of music as Trojan horse for the enduring particularity of poetry.

Dragan Bibin’s paintings are, under this definition, entirely poetic. It is their single greatest virtue. For somebody who has never visited Serbia their meaning remains partially veiled, yet it is perceptible. The repetitive and metaphoric hollow bricks, crash helmets, protection gloves and decrepit bodies speak of a particular reality that affects only those closely associated with Bibin’s environment. They are his unique vocabulary, his lexicon of emotions, like the machine-gun-like short, concise words of Bukowski. You don’t need to really look at them. Seeing them is sometimes enough. Painting after the painting their deeper meaning starts to emerge through ways that are of the realm of poetry – absurdity, mystery, metaphor, repetition and conciseness. These qualities offer these images access to the universal, both in space and time. Bibin, like all poets, speaks in the hermetic language that alone can be understood by all.

David Laufer, gallerist

 

Poezija je kraljica umetnosti zato što je jedina umetnička forma koja ne može potpuno tačno da se prevede, a ipak je apsolutno univerzalna. No, vizualne umetnosti se lako prihvataju izvan kulture u kojoj su nastale. Isto važi za muziku, ples pa čak i za književnost kada je dobro prevedena. Ali poezija dolazi iz unutašnjeg bića, od strane nekog posebnog za posebne. Zato se poezija brzo transkribuje u pop pesme, koje nude univerzalnost muzike kao trojanskog konja za večnu jedinstvenost poezije.

Slike Dragana Bibina su, prema ovoj definiciji, potpuno poetske. To je njihova najveća vrlina. Za nekoga ko nikada nije posetio Srbiju njihov smisao ostaje delimično prikriven, ali je ipak uočljiv. Metaforičke šuplje cigle koje se ponavljaju, zaštitne kacige, zaštitne rukavice i oronula tela govore o posebnoj stvarnosti koja utiče samo na one koji su blisko povezani sa Bibinovim okruženjem. Oni pretstavljaju njegov jedinstveni rečnik, njegov leksikon emocija, poput kratkih, kao iz mitraljeza ispaljenih sažetih reči Bukovskog. Ne morate ih stvarno gledati. Ponekad je dovoljno videti ih. Dok gledate sliku za slikom njihov dublji smisao počinje da se pojavljuje kroz karakteristike koji pripadaju carstvu poezije – apsurd, misterija, metafora, ponavljanje i sažetost. Ti kvaliteti ovim slikama otvaraju pristup univerzalnom, kako u prostoru, tako i u vremenu. Bibin, kao i svi pesnici, govori hermetičkim jezikom koji je jedini razumljiv svima.

David Laufer, galerista

Prevod sa engleskog: Vanda Perović

Dragan Bibin is and remains a talented painter in a realist technique but with substantial conceptual content beyond stunning execution.

Uli Sigg, diplomat and collector

 

Dragan Bibin jeste i ostaje talentovan slikar koji koristi realističku tehniku slikanja ali sa suštinski konceptualnim sadržajem koji prevazilazi zadivljujuću izvedbu.

Uli Sig, diplomata i kolekcionar

Iz ateljea

Umetnik kaže

Aktuelni ciklus slika je zasnovan na kontradikciji urušavajuće, nestabilne novogradnje. Taj poligon poput simulacije dozvoljava testiranje najrazličitijih hipoteza. Takođe, predstavlja očit kontrast figurama starih radnika, asketa koji uporno pokušavaju da održe ravnotežu u obrušavajućem svetu. Tenzija između novog i starog pomirena je činjenicom da su figure i arhitektonski elementi jednako goli, bez odeće, odnosno fasade. Spajanjem religijske ikonografije zasnovane na vizantijskom modelu i motiva koji pripadaju radničkoj klasi, dobija se kolaž duhovno uzvišenog i nečega što bi se na prvi pogled smatralo prizemnim.

Verujem da je apsurd najplodnije tlo za stvaranje umetnosti, jer rađa neočekivane spoznaje, a često se ispostavlja da su ipak nabijene smislom. Posebno su važni anegdotalni detalji koji spontano niču iz apsurdom vođene misaonosti. Kada dođe do interakcije takvih motiva, delo dobija slojevitost pa i samo podseća na živo biće, izazivajući snažnu empatiju u nama. To je način da se izbegne degutantno pogađanje u metu, već gađanjem oko nje čini da prazan, neproboden prostor dobije obrise sadržaja koji može još dugo da živi. Zbog pomalo groteskne i neafirmativne radoznalosti prema didaktički orijentisanim umetnostima, prva serija ovog ciklusa bila je inspirisana likovnim, religijskim jezikom kontrareformatorskog baroka oličenog u Karavađu, kao i jugoslovenskim socijalističkim realizmom Bože Ilića. Ta sinteza morališućeg i propagandnog istovremeno manifestuje eksplicitnu patnju i forsirani optimizam.

Posebnu ulogu u mom radu ima poezija, pogotovo pesme Novice Tadića, koje me podsećaju da ne diram već pomenutu metu ako želim da slika živi. Poezija nas prirodno usmerava ka anegdotalnim detaljima, često se služeći apsurdom, zamućuje nam vid, da bismo oštrije osetili sadržajnu međupovezanost mogućih značenja. Iako ne izgleda uvek tako, ja ne smišljam ideje unapred, da bih ih vizuelno ilustrovao, već do spoznaja dolazim naknadno, posmatrajući gotove slike. One su samo simulatori za misaone konekcije često kontradiktornih motiva. Zbog toga sam u poziciji publike, pa su ove moje interpretacije samo jedno od čitanja, za koje ni sam nisam siguran da je poslednje.

Odabir motiva vezanih za radničku klasu dozvoljava mi da metaforički analiziram uopšteno buran odnos koji prati rad, postignuće i produktivnost. Sa jedne strane daju nam osećaj smisla i lične vrednosti, a sa druge postaju sredstvo kojim kažnjavamo sebe. Zato mi nije bilo previše teško da povežem religijske motive askeze, srama, kajanja, krivice i žrtve sa motivima rada. Čest je slučaj da postignućima pokušavamo opravdati sopstveno postojanje, što samo po sebi nosi duhovnu komponentu, pa je stoga neminovno da manjak produktivnosti i doprinosa društvu stvara osećaj nedovoljnosti. Može se reći da mnogi ljudi grade kult rada, i zato je zanimljivo spajanje duhovne ikonografije sa motivima koji se mogu naći na svakom gradilištu u Srbiji.

Estetiku ovih serija je u velikoj meri odredilo i odrastanje na periferiji grada tokom devedesetih godina prošlog veka, gde su zbog sankcija i rata mnoge kuće dugo ostajale nezavršene. Kao deca smo sve vreme provodili u njima. Socijalna komponenta je tu posebno važna, jer je upravo činjenica da su na ovim prostorima kuće lako započinjane, a vrlo teško završavane, dovela do toga da mnoga naselja budu skoro u potpunosti sačinjena od crvenih blokova. Kao da se radi o nenamernom ali autentičnom arhitektonskom stilu jedne klase ljudi. Podizane su višespratne građevine, sa nadom da će ih verovatno nekada u budućnosti potomci završiti. To je vrsta zaostavštine, i liči na ktitorsko pravo, koje se prenosi generacijama. U mnogim slučajevima, potomci su se odselili, a kuće su ostale gole.

Na primeru sopstvenog oca vidim krajnost traženja duhovnog u produktivnosti. Iako je književnik, on u sedmoj deceniji radi teške fizičke poslove za dnevnicu, mada mu je to finansijski nepotrebno. Do penzionisanja je imao isključivo kancelarijska radna mesta. Njemu težak rad verovatno služi da opravda sopstveno postojanje. Stoga mi je posebno fascinantan motiv srednjovekovnog flagelanta koji je u vreme epidemije kuge samobičevanjem pokušavao da produži život, u nadi da će se tako iskupiti i izbeći božiju kaznu. Može se reći da je samožrtvovanje paradoksalno pokušaj da se postigne bezbednost i spasenje. Bičevanje je veoma neočigledno zaštitno sredstvo, ali ima istu ulogu kao rukavice, šlem i čizme. Askeza nije patnja, jer ima svrhu, pa tako produktivnost postaje sredstvo za pretvaranje očaja u običan, podnošljiv bol. Naravno, moja pozicija je cinička, jer krivicu zbog neproduktivnosti ne vidim kao kvalitet, već kao uslovljenost koju nismo dovoljno dobro preispitali. Ironični momenat na mojim slikama je upravo to što čovek koji se bičuje po leđima do krvi nosi zaštitne rukavice, čizme i šlem, da slučajno ne povredi ruke, noge i glavu.

U seriji slika sa kaskadama talasa urušavajućih zidova novogradnje citiram par dela iz istorije umetnosti, od Kurbeovog Talasa, kubističkih faceta do valerski i koloristički bogatih kompozicija Paula Klea. U centru te serije je moja fascinacija teorijom romantičarskog kritičara i filozofa Džona Raskina o sublimnom, tj. uzvišenom koje se može osetiti pred Tarnerovim delima, a potiče iz strahopoštovanja prema prirodi. Naime, Raskin analizira katarzu do koje dolazi kada se suočimo sa snagom njenih elemenata, npr. kada osetimo da smo mali pred spektaklom oluje. Moji talasi urušavajućih kaskada zidova novogradnje predstavljaju Veliki potop i dionizijsku silu prirode, čak iako smo pokušali da je sputamo arhitektonskim, apolonijskim metodama. Ovu Vavilonsku kulu nije potopilo neko božanstvo, već je ona sama obezbedila materijal za svoj potop.

Poslednja serija slika kao centralni motiv ima figuru ktitora. Na vizantijskim freskama je to zadužbinar prikazan u odori ukrašenoj zlatom i dragim kamenjem, dok u rukama drži model arhitektonskog zdanja. Ktitor je obično bio imućna osoba, pripadnik vlastele, bogati trgovac ili zanatlija. U mojoj interpretaciji umesto da bude ovekovečen za sva vremena u raskošnoj odeći, kao najbolja, idealizovana verzija sebe, ovaj ktitor je go i nosi nezavršenu kuću, jednako golu. Posebno mi je važna ideja ranjivosti i pokazivanja sopstvenih defekata, bez sakrivanja iza grandiozne zaostavštine ili dekorisane spoljašnjosti. Pitanje je da li uopšte naša zaostavština može biti bolja od nas samih, ili je najveće postignuće upravo prihvatanje sebe. Ovi ktitori suočeni sa vlastitom golotinjom pokazuju raspon emocija od užasa, stida, do mira u svojoj ranjivosti. Naravno, nije u pitanju samo pozicija pojedinca, već generacijska zaostavština konstantno urušavajuće novogradnje.

Dragan Bibin